Kritéria hodnocení

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

 

 

  Hlavní zásady Všichni vyučující v naší škole respektují společně stanovená pravidla pro hodnocení žáků, jsou pro ně závazná. Žáci jsou na začátku  každého pololetí seznámeni s tím, v čem a proč budou v daném předmětu vzděláváni, jakým způsobem a podle jakých pravidel budou hodnoceni.

 

 Všichni žáci a rodiče jsou na pololetí s kritérii pro jednotlivé předměty seznámeni a jsou jim po celý rok k dispozici. 

Metody hodnocení 

Pro hodnocení žáků všech ročníků používáme slovní hodnocení, které je souhrnnou zpětnou vazbou o tom, co dítě zvládlo.

 

 Nezohledňujeme pouze výsledky práce odpovídající výstupu v daném předmětu pro jednotlivé ročníky, ale také samotný proces práce, přístup dítěte, nasazení, zodpovědnost a motivaci ke vzdělávání se. Slovně hodnotíme i chování. Měřitelné práce na druhém stupni jsou hodnoceny procentuelním vyjádřením úspěšnosti. Pokud průměr měřitelných prací v pololetí nedosáhne 30% a žák není hodnocen podle individuálního vzdělávacího plánu, pak v tomto pololetí neprospěl. Od prvního pololetí osmého ročníku žáci obdrží spolu se slovním hodnocením na vysvědčení i návrh klasifikace, kterou škola uvede při přijímacím řízení na střední školy (pokud škola neakceptuje slovní hodnocení).

 

 Vzhledem k naprosto odlišnému pohledu na žáka, při těchto dvou způsobech hodnocení, není klasifikace objektivní a zkresluje pohled na žáka. Učitelé spolu s žáky vytvářejí žákovské portfolio, které je souhrnem jejich prací. Na druhém i prvním stupni je možné ukládat elektronické práce do žákovského portfolia prostřednictvím el. žákovské knížky, a tím je okamžitě zpřístupnit rodičům.

 

 

 

 Hodnocení je žákům a rodičům předkládáno

 

-   ústně    

  

-   v hodině zpětnou vazbou   

                            

-   při konzultacích s rodiči      

    

-   elektronicky  - prostřednictvím el. žákovské knížky

        

-   písemně  - na I. st. potřebnými zprávami od vyučujících

 

-   v I. a III. čtvrtletí výpisem z el. žákovské knížky 

 

 

 

 

Pravidla pro práci s elektronickou žákovskou knížkou: 

 

-   každé dítě má vlastní přístupový kód, který je každoročně měněn

 

-   hodnocení žákovi může vpisovat do žák. knížky vyučující daného předmětu, třídní učitel a ředitelka školy

 

-    hodnocení ze základních předmětů ( ČJ, AJ, MA) je povinen zapsat vyučující 1x měsíčně

 

-    hodnocení z ostatních předmětů kromě výchov je povinen zapsat vyučující jedenkrát za měsíc a v každém čtvrtletí a je povinen prostřednictvím žákovské knížky upozornit na případné problémy žáka

 

-    slovní hodnocení z výchov je sestavováno za pololetí a v žákovské knížce je možné zapisovat pokroky a nezdary žáků po celé pololetí dle potřeby

 

-    v žákovské knížce si mohou rodiče prohlédnout elektronicky zpracované práce, a tím nahlédnout do žákova portfolia

 

-    rodiče mají možnost na hodnocení žáků v el. žák. knížce ihned reagovat a odeslat reakci příslušným vyučujícím

 

 

 

 Formy ověřování dovedností žáků 

 

Upřednostňujeme písemné ověřování před ústním (pokud to není ve prospěch žáka). Na závěr tematických celků žáci vypracovávají testy, o nichž jsou dostatečně dopředu informováni. Učitel předem upozorní žáky, zda výsledek testu bude součástí celkového hodnocení. Při neuspokojivém výsledku mají žáci možnost si jedenkrát test opravit.

 Mezi měřitelné práce řadíme: písemné testy, diktáty, slohové práce, elektronické prezentace s předem danými kritérii, písemné vypracovaní zadání s předem danými kritérii. 

Slovně hodnotíme: referáty, práci ve skupině, zapojení do projektů, úroveň samostatných či skupinových prezentací, schopnost práce s informacemi a textem, chování ve škole a na školních akcích, míru osobního nasazení s ohledem na možnosti žáka, iniciativu ve vzdělávání se, plnění si povinností.

 

 

 Kritéria hodnocení

 

Obecná kritéria hodnocení žáků v naší škole.

 

-    osobní pokrok a posun

-    míra angažovanosti jednotlivých žáků na výsledku své práce

-    komunikační dovednosti a schopnost spolupráce

-    tvořivost a schopnost řešit problémové situace

-    sociální dovednosti při práci 

Konkrétní kritéria hodnocení žáků v jednotlivých předmětech:

 

-     žáci jsou s nimi seznámeni na začátku pololetí a korespondují s očekávanými výstupy v ŠVP Mozaika

-     při hodnocení žáků je hlavní individuální přístup k jednotlivým dětem a jejich možnostem

-     žáci, kteří pracují podle individuálního vzdělávacího plánu, mají kritéria přizpůsobena tomuto plánu. 

 

Kritéria hodnocení v jednotlivých předmětech si můžete stáhnout.

 

 

 Sebehodnocení

 

 Sebehodnocení považujeme za jednu z klíčových kompetencí, kterou chceme žáky naučit. K sebehodnocení jsou žáci naší školy vedeni od první třídy. Na prvním stupni k němu dochází denně v rámci práce ve vzdělávacím programu Začít spolu, a to zpočátku především ústně, později s využitím rozmanitých forem (grafy, tabulky, volné psaní...). Od třetího ročníku i písemně.

Na druhém stupni žáci pravidelně zpracovávají písemné sebehodnocení v jednotlivých předmětech. V hodinách jsou žáci vedeni k hodnocení svých individuálních výkonů a práce ostatních , jsou seznámeni s různými formami sebehodnocení. Vyučující v jednotlivých předmětech provádí sebehodnocení žáků na konci jednotlivých větších tematických celků vhodně zvolenou formou, nejlépe do předem připraveného formuláře. 

 

Ověřování klíčových kompetencí 

 

K ověřování úrovně zvládnutí klíčových kompetencí dochází na konci třetího, pátého a začátku devátého ročníku. Žáci ve speciálním projektu zadaném tak, aby se v něm musely projevit všechny klíčové kompetence, prokáží jejich zvládnutí. Do předem daných formulářů s kritérii hodnocení se výsledky jejich prací a pozorování při procesu práce zaznamenají, vyhodnotí a uloží do žákova portfolia. K jejich výsledku je přihlédnuto při zpracování  hodnocení.