Řád školy

 

                                               ŘÁD PRO VŠECHNY MOZAIČANY

 

  

   Mozaičanem se člověk stává, pokud začne navštěvovat základní školu Mozaika, nebo je rodičem, který se rozhodl, že Mozaika je pro jeho dítě to pravé a věří jí, a také když se rozhodne v Mozaice pracovat.

 

   Každý se stává Mozaičanem dobrovolně,  ostatními je respektován a ctěn.

 

   Všichni Mozaičané se k sobě chovají slušně, s úctou a jsou k sobě navzájem spravedliví. 

 

   Mozaičané aktivně využívají čas strávený ve škole k dosažení nejlepších studijních            výsledků.

 

  Mozaičané si vzájemně poskytují dostatečné množství  informací o průběhu vzdělávání, potřebách dětí a  zdravotních potížích.

 

 Škola nabízí pomoc a radu všem, kteří ji potřebují.

 

 Dodržování základních společenských pravidel je pro Mozaičany samozřejmostí. Chovají se k sobě ohleduplně, slušně se zdraví a vzájemně si pomáhají.

 

  Péče o osobní vzhled a hygienu spolu se snahou o udržení čistoty a estetického vzhledu pracovního prostředí pomáhají všem v lepší práci. 

 

  Zařízení školy slouží všem Mozaičanům a ti za něj odpovídají. 

 

  Mozaičané respektují názor ostatních.

 

   Každý má právo slušně vyjádřit svou nespokojenost s prací ostatních.

 

Dochvilnost je základem dobré spolupráce. 

 

Dospělí Mozaičané odpovídají za děti, ty jim v tom jsou nápomocny. 

 

Mozaičané mají vzájemně přehled o nepřítomnosti ve škole, využívají k omluvám telefonu, internetu, písemnou i ústní formu.

 

 Na vyučování se každý Mozaičan včas a řádně připraví. 

 

Svým chováním Mozaičané chrání zdraví své i ostatních. 

 

Do Mozaiky nepatří žádné návykové látky a všem se dostává dostatečné množství pravdivých informací o nebezpečí rizikového chování.

 

 Podle svých možností a iniciativy mohou být Mozaičané voleni do Rady školy, Správní a dozorčí rady školy a školního parlamentu, čímž mohou ovlivnit její práci. 

 

Školní řád platí pro všechny Mozaičany a oni ho respektují ve škole i při školních akcích.  

 

  •  Plné znění "Řádu školy" si můžete "stáhnout" v sekci Ke stažení nebo přímo zde.